Jadual Senarai Saham-Saham Senyap Terlebih Power 3RUDS hari ini, KHAMIS 26/1/2017