Prestasi saham-saham dalam Jadual Saham 3RUDS, KHAMIS 23/2/2017 pada jam 11:44 pagi