Ranking saham-saham dalam Jadual Saham 3RUDS, RABU 1/3/2017 pada jam 5:00 petang