Ranking saham-saham dalam Jadual Saham 3RUDS, RABU 15/3/2017 pada jam 2:40 pm