Ranking saham-saham dalam Jadual Saham 3RUDS, KHAMIS 6/4/2017 pada jam 3:20 pm