Ranking saham-saham dalam Jadual Saham 3RUDS, ISNIN 17/4/2017 pada jam 5:00 pm