Ranking saham-saham dalam Jadual Saham 3RUDS, SELASA 22/8/2017 pada jam 5:00 pm