Ranking saham-saham dalam Jadual Saham 3RUDS, KHAMIS 24/8/2017 pada jam 5:00 pm